کنترل تلرانس های هندسی

 در این بخش قصد داریم تا شما همراهان عزیز را به صورت بصری و با استفاده از کلیپ های کوتاه با نکات مهم و نحوی کنترل تلرانس های هندسی آشنا نماییم.
با ما همراه باشید:
۱- نحوی کنترل تلرانس توازی محور سوراخ با سطح زیر قطعه با کمک صفحه صافی و ساعت اندازه گیری
۲- نحوی کنترل تلرانس لنگی سطح پیشانی و قطر استوانه بزرگ نسبت به محور قطر کوچک با استفاده از دو مرغک و ساعت های اندازه گیری
۳- نحوی کنترل تلرانس توازی محور های دو سوراخ نسبت به هم با استفاده از ساعت اندازه گیری و دو پین گیج
۴- نحوی کنترل تلرانس تعامد سطح بالای قطعه نسبت به محور سوراخ با استفاده از ساعت اندازه گیری
۵- نحوی کنترل تلرانس زاویه داری سطح مخروط نسبت به محور با استفاده از صفحه سینوسی مرغک دار و ساعت اندازه گیری
۶- نحوی کنتری تلرانس تعامد محور مشترک دو سوراخ پایین نسبت به محور سوراخ بالا با استفاده از دو پین گیج و فیلر
۷- نحوی کنترل تلرانس موقعیت محور یک سوراخ نسبت به محور سوراخ دیگر با استفاده از ساعت اندازه گیری
۸- نحوی کنترل تلرانس توازی سطح بالا نسبت به سطح پایین با استفاده از ساعت اندازه گیری پایه دار
۹- نحوی کنترل تلرانس توازی محور سوراخ بالا نسبت به محور سوراخ بالا با استفاده از گیج ساعت دار
۱۰- نحوی کنترل تلرانس راستی سطوح بالا و پایین نسبت به خودشان با استفاده از ساعت اندازه گیری پایه دار
۱۱- نحوی کنترل تلرانس توازی محور دو سوراخ نسبت به هم با استهاده از دو پین گیج و یک تراز
۱۲- نحوی کنترل تلرانس تعامد محور مشترک دو سوراخ پایینی نسبت به محور سوراخ بالایی با استفاده از ساعت اندازه گیری
۱۳- نحوی کنترل تلرانس لنگی دایره ای پیشانی استوانه بزرگ نسبت به محور استوانه کوچک
۱۴- نحوی کنترل تلرانس تعامد محور مشترک دو سوراخ نسبت به محور استوانه بزرگتر با استفاده از جناغی و ساعت اندازه گیری
۱۵- نحوی کنترل تلرانس تعامد محور استوانه نسبت به سطح زیر قطعه با استفاده از ساعت اندازه گیری
۱۶- نحوی کنترل تلرانس تعامد یک سطح نسبت به سطح دیگر با استفاده از صفحه صافی، گونیا و ساعت اندازه گیری پایه دار
۱۷- نحوی کنترل زاویه مخروط خارجی با استفاده ای دو استوانه دقیق مختلف القطر
۱۸- نحوی کنترل زاویه مخروط داخلی با استفاده ای از دو ساچمه مختلف القطر
۱۹- نحوی کنترل تلرانس لنگی کل سطح استوانه قطر بزرگ نسبت به محور استوانه قطر کوچک با استفاده از فشنگی و ساعت اندازه گیری
۲۰- نحوی کنترل تلرانس تعامد محور سوراخ نسبت به محور استوانه قطر بزرگ و پایینی
 
۲۱- نحوی کنترل تلرانس راستی شفت با استفاده از دستگاه CMM
۲۲- نحوی کنترل تلرانس هم محوری با استفاده از یک فشنگی با تلرانس هم محوری دقیق
 
۲۳- نحوی کنترل تلرانس زاویه داری یک قطعه با استفاده از یک صفحه سینوسی و ساعت اندازه گیری
۲۴- نحوی کنترل و تفسیر تفاوت بین دو تلرانس هندسی تختی و توازی دو سطح با استفاده از دستگاه CMM
۲۵- نحوی کنترل تلرانس تختی با استفاده از سه جک قابل تنظیم پیچی و ساعت اندازه گیری پایه دار

مرجع تخصصی آموزش و ارائه خدمات GD&T و پرینت 3 بعدی